İçeriği gör

MSA

Yönetici
 • İçerik

  2.591
 • Katılım

 • Son Ziyaret

 • İçerik Ödülü

  76

MSA | Son Ödül • Ağustos 6

MSA • En Beğenilen İçerik!

Topluluk Puanı

6.702 Mükemmel

KHK Bilgisi

 • KHK
  679
 • Kurum
  Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Kriterler
  İhbar
 • Komisyon Kararı
  Kabul

İdari Yargı Bilgisi

 • İdari Süreç
  Dava Bulunmuyor

Adli Yargı Bilgisi

 • Adli Süreç
  Beraat/Kyok

Güncel Profil Ziyaretleri

19.577 profil görüntüleme
 1. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  Geldikçe ekliyorum dostum.
 2. MSA

  Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Forumu

  TSK Araştırma Merkezine Ait İlk Atama İptal Kararı
 3. T.C. ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/561 KARAR NO : 2020/302 DAVACI : ……………………… VEKİLLERİ : …………………………. DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı /ANKARA VEKİLİ: …………………… - Aynı yerde DAVANIN ÖZETİ : Piyade Binbaşı olarak görev yapmakta iken 679 sayılı KHK gereğince kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, OHAL İnceleme Komisyonu kararı ile kamu görevine iade edilmesi üzerine 7075 sayılı Kanun'un 10/A maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Araştırma Merkezine "Araştırmacı" kadrosuyla atanmasına ilişkin ……… tarih ve ……………… sayılı yazı ile bildirilen işlemin iptali ile kazanılmış hakları esas alınarak atanması gereken rütbe, kademe ve derecesine uygun tüm özlük haklarının iadesi ve mali haklarının tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ : Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından kamu görevine iadesine ilişkin verilen kararların Kuvvet Komutanlıklarına gönderildiği, mevzuat hükümleri gereği iadesine karar verilen personelden Kuvvet Komutanlıklarından gelen teklif üzerine eski kadro, rütbe ve unvanlarına atamasının yapılması uygun görülmeyen personelin 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 10/A maddesi kapsamında araştırmacı/memur unvanıyla Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Araştırma Merkezine atamasının yapıldığı, işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Ankara 12. İdare Mahkemesi'nce, duruşma için taraflara önceden bildirilen 18/02/2020 günü davacı vekili Av. ………… ile davalı idare vekili Av. ……….'nın geldiği görüldü. Taraflara usulüne uygun olarak söz verilip dinlendikten sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava; Piyade Binbaşı olarak görev yapmakta iken 679 sayılı KHK gereğince kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, OHAL İnceleme Komisyonu kararı ile kamu görevine iade edilmesi üzerine 7075 sayılı Kanunun 10/A maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Araştırma Merkezine "Araştırmacı" kadrosuyla atanmasına ilişkin ………. tarih ve ……………. sayılı yazı ile bildirilen işlemin iptali ile kazanılmış hakları esas alınarak atanması gereken rütbe, kademe ve derecesine uygun tüm özlük haklarının iadesi ve mali haklarının tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "Kararların uygulanması" başlıklı 10. maddesinde; "Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır. Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz...." hükmüne; "Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeli ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarına ilişkin kararların uygulanması" başlıklı 10/A maddesinde; (1) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarından; haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyenler ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde bu madde esaslarına göre istihdam edilir. (2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan her sınıftaki emniyet müdürlerinin atamaları araştırma merkezlerindeki araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerlerinin atamaları ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilen araştırma merkezlerindeki diğer kadrolara, kararların bildirimini takip eden otuz gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılır. Bunlara ilişkin kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca atama onayının alındığı tarih itibarıyla ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmaları hâlinde iptal edilmiş sayılır. (3) Atama emri, ilgili bakanlık tarafından 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların atanma hakkı düşer. İlgili bakanlık atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. (4) Bu madde kapsamında araştırma merkezlerinde göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihi takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Mahkeme kararları saklı kalmak üzere, ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu madde kapsamında yer alanlar bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. (5) Bu madde uyarınca atananlara, eski kadro, rütbe veya unvanlarına ilişkin atama onayının tebliği tarihi itibarıyla almaya hak kazandıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme ile diğer mali hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı yapılan ödemeler, tayın bedeli, fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atandıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme ile diğer mali hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı yapılan ödemeler, tayın bedeli, fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. (6) Bu madde kapsamına giren personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamaz, emniyet hizmetleri sınıfındakiler ile Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurları hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır ve bunların 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun kapsamında verilen silahları irat kaydedilir. Talepte bulunanların Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam eder. (7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Komisyon tarafından başvurunun kabulü kararı verilenler hakkında da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde yeniden işlem tesis edilebilir. (8) Araştırma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, kurulacağı iller, çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar ilgili bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Bakan onayı ile Ankara dışında araştırma merkezlerine bağlı çalışma grupları oluşturulabilir. (9) Bu madde kapsamında araştırma merkezlerine atananlar hakkında 10 uncu ve geçici 3 üncü madde hükümleri uygulanmaz. (10) Bu madde hükümlerine göre araştırma merkezlerine atanan personelden ilgili mevzuat uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro veya pozisyonlara atananlara, beşinci fıkraya göre ödenen fark tazminatının aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesine devam olunur. (11) Bu madde kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. (12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlıkça belirlenir." hükmüne yer verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı'nın 7075 sayılı Kanun Kapsamında Oluşturulacak Araştırma Merkezleri Yönetmeliği'nin "Araştırmacı unvanlı kadrolara atanacak personel" başlıklı 8. maddesinde; "ikinci maddede belirtilen personelden binbaşı ve üstü rütbelerde olup göreve iade mahiyetindeki mahkeme kararlarının veya başvurunun kabulüne ilişkin komisyon kararlarının Bakanlığa tebliğini müteakiben eski kadro veya rütbesine atanması Bakan onayı ile uygun görülmeyen personele ait özlük/şahsi dosyaları ile işe ilk girişinden itibaren tüm hizmetleri gösterir atamaya esas hizmet belgesi, Kuvvet Komutanları tarafından Bakanlığa gönderilir. Personel hakkındaki kamu görevine iade kararının Bakanlığa tebliğini takip eden otuz gün içinde araştırma merkezlerindeki araştırmacı unvanlı kadrolara Bakan onayı ile atanır." düzenlemesi yer almaktadır. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Kara Kuvvetleri Komutanlığı …. Kolordu ….Hudut Alayı …. Hudut Tabur Komutanlığı'nda Piyade Binbaşı olarak görevli iken 679 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldığı, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun …… tarih ve ……….. sayılı kararı ile göreve iadesine karar verilmesi üzerine ,7075 sayılı Kanunun 10/A maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Araştırma Merkezine "Araştırmacı" kadrosuyla atanmasına ilişkin ………tarih ve …….. sayılı yazı ile bildirilen işlemin iptali ile kazanılmış hakları esas alınarak atanması gereken rütbe, kademe ve derecesine uygun tüm özlük haklarının iadesi ve mali haklarının tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 7075 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenleme ile Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subayların haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulüne karar verilenlerin, eski kadro, rütbe veya unvanına atanmalarının esas olduğu, eski kadro veya rütbesine atanması Bakan onayı ile uygun bulunmayanların ise araştırmacı kadrolarına atanabileceği açıktır. Yukarıya alınan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu'nca kamu görevine iade edilmesi uygun görülen personelin, eski görev yerine döndürülüp döndürülmeyeceği, diğer bir anlatımla personelin eski kadro, rütbe veya unvanına atanması konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu şüphesiz ise de, takdir yetkisinin kullanımı sınırsız olmayıp, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılması gerektiği de açıktır. Bakılan uyuşmazlıkta, 679 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen davacının Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na görevine iade telebiyle yapmış olduğu başvuru sonucunda OHAL İnceleme Komisyonunun …….. tarih ve ……… sayılı kararında; "UYAP'tan temin edilen bilgilerde başvurucu hakkında …….. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ……… sayılı soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ……… tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalardan davacı hakkında terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edilemediği" gerekçesi ile başvurusunun kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda; her ne kadar davalı idarece davacının önceki görevine iade edilmesinin uygun görülmediği, dava konusu işlemin takdir yetkisi çerçevesinde tesis edildiği görülmekte ise de, davacının eski kadro, rütbe ve unvanına atanmamasının uygun görülmemesine yönelik olarak somut herhangi bir bilgi veya belge ortaya konulmadığından, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun ……… tarih ve ………. sayılı kararıyla kamu görevine iade edilen davacının, Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı bünyesinde kurulan araştırma merkezine araştırmacı olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin uğradıkları zararın tazmini Anayasanın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan, davacının uyuşmazlık konusu atama işlemi nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davacıya ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, davacının kazanılmış hakları esas alınarak atanması gereken rütbe, kademe ve derecesine uygun tüm özlük haklarının iadesi ve mali haklarının tarafına ödenmesine ilişkin isteminin kabulüne, yoksun kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 484,25 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 2.590,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 19/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Araştırma Merkezi Atama İptal Kararı - TSK.docx
 4. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  @Yeliz Coşkun Aslanalp Toplam 16 bin civarı dosya olduğunu varsayarsak 1500 civarı bekleyen olduğu düşünülebilir. Bunu zaten kabul kararlarından sonra yapıyorlar. Ekim 2019 tarihinden itibaren Şubat 2020 ye kadar iade alanlar geçen hafta yeni atanmaya başladı. Bunun için zaten toplu halde en az 4-5 ay bekletiliyor kabul kararları. Kalan dosyalarda yine belirleyici olan Garson Kodlama olacaktır. Bu arada 701 den de az sayıda iadeler mevcut bunu da belirteyim. Dostum şu an mümkün görünmüyor.
 5. 3.Grup atama tebliğleri ve başlamalar devam ediyor.
 6. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  Tek karar geldi... 7 Ağustos - 675 KHK - Adalet Bakanlığı - Katip - Ankara - Adli İşlem Adli Kontrol 3 Ay KYOK - RET
 7. İçişleri Araştırma Merkezi İl tayini istemedim. Merkezdeyim.
 8. Bugün Ankara Merkezde başlama yaptım dostlar. 10 kişi kadar vardı başlayan. İstanbul tebliğler İlçe Emniyetlere gönderilmiş. Tebliğinizi ikamet ilçeden alabilirsiniz. Valilik yazıişlerini arayın. Bilgilerinizi verin. Sizi tel ile çağırırlar yada siz arayınca bilgi verip davet ederler...
 9. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  Evet. Eskisi gibi çok giremesem de daha takip edeceğimiz başlıklar ve iade haberleri var. Açacağımız davaları ve sonuçlarını da paylaşmaya devam edeceğim...
 10. İstanbul atamalar ulaştı. Tebliğ bekleniyor.
 11. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  Komisyonda ve İdare mahkemesinde dönüşü bekleyen tüm dostlar. İnşallah en kısa sürede görevinize kavuşursunuz. Hayırlısı ile görevinize başlamak nasip olsun...
 12. Bursa - Tebliğ için çağrıldı... Dostum durum karışık. Şimdi de agi ve vergi dilimi nedeniyle bu senenin maaşlarında kesinti oldu. Yaklaşık rakamlara Araştırma Drive dan bakabilirsin. Bordrolar bölümü... Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQJO_pipuLTcplMWluW7U4lvdk1bQVrc
 13. Aydın - Tebliğ için çağrıldı... İstanbul beklemede...
 14. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  Teşekkürler dostlar... Dostum silahı da kadroyu da alacağım. Hiç kuşkum yok. Bir hukuksuzluk başka bir hukuksuzlukla örtülemez. Tandığımız yada referansımız yok diye EGMye verilmemeyi reddediyorum. Bu iade değil... Hukuk mücadelem sadece yeni bir yola girdi. Bu ay davamızı açarız...
×
×
 • Yeni Oluştur...