İçeriği gör
Aklima

emsal karar Yürütmenin Durdurulması Talebi Ret Edilirse Nereye Kadar İtiraz Edebilirim?

Önerilen Yorum

Kişi Ohal sonrası 375 sayılı KHK yla kamu görevinden çıkarılıyor. İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma ve iptal davası açıyor. Yürütmeyi durdurma istemi ret ediliyor. Kişi istinafa gidiyor. İstinafta itirazı ret ediyor. Danıştaya gidiyor. Danıştay da konuyu izah ediyor ve "ben bu itiraza bakamam" diyor.

İdare mahkemelerinin Yürütmeyi Durdurma kararına itiraz merci bölge idare mahkemeleridir. Bölge idare mahkemelerinin verdiği karar kesindir. Yürütmeyi durdurma kararının ret edilmesi davanın ret edileceği manasına gelmez. Sadece yürütmeyi durdurmak için gerekli iki şart konusunda mahkemeyi ikna edemediğiniz manasına gelir.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı         2021/2387 E.  ,  2021/1492 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2387
Karar No : 2021/1492

DAVACI : ...
VEKİLİ : Av. ...
DAVALI : ... Bakanlığı
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin ... tarih ve YD İtiraz No: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Muğla ili, ... ilçesi, ... Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yapmakta olan davacının, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğinden bahisle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 35'inci maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı Milli Savunma Bakanlığı işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ... sayılı kararında; uyuşmazlığın niteliği ve davanın durumu dikkate alındığında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan telafisi güç veya imkansız zarar koşulların ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmemiş olduğu sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin ... tarih ve YD İtiraz No: ... sayılı kararıyla; itiraz başvurusuna konu yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu itirazın kabul edilmesini gerektirecek nitelikte görülmediği belirtilerek yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı yapılan itiraz başvurusunun reddine karar verilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin incelenmeksizin reddedilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY:
Muğla ili, ... ilçesi, ... Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yapmakta olan davacının, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğinden bahisle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 35'inci maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ... sayılı kararıyla davacının yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.
Bu karara karşı davacı itiraz yoluna başvurmuş, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin ... tarih ve YD İtiraz No: ... sayılı kararıyla davacının itiraz başvurusu reddedilmiştir.
Davacı, itiraz başvurusunun reddine ilişkin ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin ... tarih ve YD İtiraz No: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İLGİLİ MEVZUAT:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanunun 20. maddesiyle değiştirilen "Temyiz" başlıklı 46. maddesinde, "Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir." hükmüne yer verilmiş olup aynı maddenin devamında Bölge İdare Mahkemelerinin temyiz edilebilecek nihai kararları sayma suretiyle belirtilmiştir.
Öte yandan anılan Kanunun "Yürütmenin Durdurulması" başlıklı 27. maddesinin 7. fıkrasında "Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir." hükmü yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Davacının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ... sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin ... tarih ve YD İtiraz No: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenmekte ise de, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin itiraz mercii sıfatıyla verdiği bu karar kesin olup, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca temyiz yoluyla Dairemizce incelenmesi olanağının bulunmadığı ve yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karardan sonra tekemmül eden dosyayı ilgili İdare Mahkemesinin esastan karara bağlayacağı ve bu karara karşı istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulabilceği açıktır.
Bu durumda, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin ... tarih ve YD İtiraz No: ... sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararı aleyhine yapılan temyiz başvurusunun incelenmesine kanunen imkan bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin ... tarih ve YD İtiraz No: ... sayılı kararı hakkındaki TEMYİZ İSTEMİNİN İNCELENMEKSİZİN REDDİNE,
2. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 26/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


689 KHK, TSK, 2' nci derece akraba mağduru. KHK sonrası kurum ihbarıyla açılan soruşturma. İlçedeki soruşturma sonlandı. Normal olarak bir şey bulunamadı. Fezlekeyle bağlı olunan şehre gönderildi. bir yılı aşkındır il CBS' da. 14 Ocak 2020 itibariyle bildiğim, Açık.

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş

Cevap Yaz

Şimdi cevap yazıp sonra kayıt olabilirsiniz. Eğer hesabınız mevcutsa, giriş yaparak üye isminizle cevaplayabilirsiniz.
Not: Gönderiniz görünmeden önce editör tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.

Konuk
Yanıtla...

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Yapıştırdığınız bağlantı uyarlandı.   Yalnızca link göster?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • İletiler

  • KOSKOCAMAN YÜKSEK MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARA BAK.    Kanunilik ilkesi gereği, suç sadece kanunla tanımlanabilir. “İltisak ve irtibat” suç ise, bu suçlar sadece kanunla (yasama organının işlemi ile) tanımlanabilir. Örneğin, “hırsızlık” suçunun ne anlama geldiği ve unsurları TCK’da açıkça tanımlanmıştır. “Yağma suçu” da aynı şekilde kanunda (TCK) tanımlanmış ve “hırsızlık suçundan” farkları açıkça belirtilmiştir. Yürütme, idare ve hatta yargı organlarının suç ve ceza koyma yetkisi yoktur. Suçun tanımı, neyin suç neyin suç olmadığı yargı organlarının takdirine veya keyfine bırakılamaz. Somut olayda ceza hukuku anlamında bir suç ve ceza bulunduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 2. Maddesi uyarınca, kanunun (önceden) açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezalardan başka bir cezaya hükmolunamaz. Yürütme organının (idarenin) düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz; kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Tüm bu nedenlerle, suçun tanımının kanunda önceden açıkça belirtilmiş olması gerekir. Somut olayda yürütme erki tarafından konulmuş bir suç ve ceza bulunmakta olup, bu cezanın geçmişe dönük olarak uygulandığı da dikkate alındığında, sadece bu nedenle dahi kanunsuz suç ve ceza olmaz (suç ve cezaların geçmişe yürümezliği) ilkesi ihlal edilmiştir. Anayasanın 38 § 1 hükmü uyarınca, “kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz”. 
  • Size yani işçiye ait kısmın belli oranı yatıyor hocam hepsi yatmıyor 
  • gözünüz aydın @Wonder  hocamm😇 cok sevindimmm🌺🌺
  • Aminn @Wonder hocam bu çok güzel bir haber çok sevindim 😊 Allah başka sıkintı yaşatmasın inşallah   Sağolun varolun hocam inşallah sizden ve tüm bekleyenlerden de mutlu haberler alalım ki bir yanımız  buruk kalmasın
  • Ben de bugün İl MEB i aradım karar gelmiş yoğunluk varmış 10 gune kadar belli olur dedi
 • Şimdi Popüler

×
×
 • Yeni Oluştur...